شنبه ۲۵ آیان ۱۳۹۸

اوقات شرعی

تعدادی از شهدای گرانقدر طایفه بزرگ نارویی
شهدای طایفه نارویی:

پنج شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۸:۱۰:۱۷
دسته عزاداران حسینی در شهر نصرت آباد

سه شنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۷:۴۷:۵۹